Thông tư số 54/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2019/TT-BCT và Thông tư số 20/2019/TT-BCT

Ngày 31/12/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định tại các Điều 10, 11, 13, 14 của Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Cụ thể: quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức và công chức lãnh đạo (Điều 10); các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật (Điều 11); tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn xem xét chế độ trách nhiệm đối  với công chức lạnh đạo (Điều 13) và quy định xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo (Điều 14).  

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng quy định giảm thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ tại nơi được kiểm tra được quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BCT như sau: Kiểm tra nội bộ của Tổng cục giảm từ tối đa là 15 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc, trường hợp phức tạp, ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi lại khó khăn thì thời gian kiểm tra có thể kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc. Kiểm tra nội bộ của Cục giảm từ tối đa là 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp, ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi lại khó khăn thì thời gian kiểm tra có thể kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc (Điểm a và điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 54/2020/TT-BCT).

            Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2021./.

            Xem nội dung Thông tư 54/2020/TT-BCT tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long