Chính sách

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi