Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Ngày 25/12/2018 Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TCQLTT ban hành Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Quy chế này gồm có 5 Chương và 23 Điều. Tóm tắt một số điểm cơ bản như sau:

Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan Quản lý thị trường các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân; công chức thuộc cơ quan Quản lý thị trường các cấp được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện khách quan, bình 2 đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

2. Việc tiếp đại diện của cơ quan, tổ chức, tiếp người nước ngoài đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như đối với tiếp công dân; không được tiếp công dân ở nhà riêng và ở ngoài nơi quy định tiếp công dân của đơn vị.

3. Thực hiện phân loại, chuyển đơn, trình thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; không tiết lộ những thông tin, tài liệu, danh tính của người tố cáo theo quy định của pháp luật; cơ quan Quản lý thị trường phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho người tố cáo không bị đe dọa, trù dập, trả thù.

4. Quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Trường hợp được từ chối tiếp công dân

1. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân theo quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân và giải thích cho công dân biết lý do.

2. Đối với những vụ việc khiếu nại (hoặc tố cáo) đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản, người khiếu nại (hoặc người tố cáo) đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người tiếp công dân ra thông báo từ chối tiếp công dân.

3. Khi công dân vi phạm nội quy tiếp công dân, người tiếp công dân yêu cầu công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, người tiếp công dân lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy trình tiếp công dân được thực hiện theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và áp dụng tương tự quy trình tiếp công dân của Bộ Công Thương.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Xem  chi tiết Quyết định tại đây./.