chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 11, đường 2 tháng 9, phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3836960

Fax: 070.3821533

Email: qlttvinhlong@gmail.com

Website: https://vinhlong.dms.gov.vn/